Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”

Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" powstało i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym we Wrocławiu w dniu 23.12.1996 r. Jest organizacją pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego

Stowarzyszenie jako jedna z niewielu na terenie Dolnego Śląska, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z bezdomnymi osobami opuszczającymi jednostki penitencjarne. Bezdomność pojmowana jest tu jako brak możliwości powrotu do miejsca zamieszkania sprzed okresu osadzenia w jednostce penitencjarnej m.in. ze względu na charakter popełnionego czynu, niechęć rodziny lub inne czynniki obiektywne tj. patogenne środowisko. Doświadczenia te pozwoliły zaobserwować prawidłowość, zgodnie z którą zmiany osobowościowe oraz społeczne u sprawcy przestępstwa są wprost proporcjonalne do długości odbywanej kary. Oznacza to, że im dłuższa izolacja, tym większe problemy w odnalezieniu się na wolności. Zmiany w zastanej przestrzeni społecznej, nie tylko na podłożu rodzinnym, ale również polityczno-gospodarczym, cywilizacyjnym, industrialnym, postępem technologicznym, a także nieumiejętnością poruszania się w niej powodują poczucie bezradności, wyobcowania, frustrację, rozdrażnienie, a w końcu chęć powrotu do opuszczonego miejsca w strukturze społecznej. Pozbawiona pomocy i wsparcia jednostka powraca do nawyków i stylu życia, który jest jej dobrze znany, a więc daje poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Najczęściej jest to jednoznaczne z powrotem do środowiska, z którego trafiła do placówki penitencjarnej oraz na drogę przestępstwa.

Misją społeczną Stowarzyszenia, niezmiennie od blisko już 15 lat, jest pomoc człowiekowi zagubionemu we współczesnym świecie. Jej uzewnętrznieniem zaś jest inicjowanie pozytywnych zmian u osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

STATUT DO POBRANIA

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE

Dom Socjalny dla Mężczyzn

Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" prowadzi we Wrocławiu przy ul. Reymonta 10, Dom Socjalny dla Mężczyzn. Dom Socjalny jest inicjatywą nowatorską i modelową w swojej dziedzinie. Jest wzorem służby publicznej i roli organizacji pozarządowej w społeczności lokalnej. Praca Domu Socjalnego rozwiązuje w skali lokalnej problem społeczny bezdomności postpenitencjarnej, przyczynia się do rozwiązania konkretnych problemów i konfliktów społecznych, kierując się wolą porozumienia.

Czytaj dalej...

 

PER SALDO

Program prac społecznie użytecznych PER SALDO realizowany jest przez Stowarzyszenie od dnia 1 stycznia 2007 r. Celem Programu jest zapewnienie osobom skazanym na karę ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne  oraz pracę społecznie użyteczną orzekaną w zamian nieściągalnej grzywny możliwości wykonania zasądzonej kary. Program realizowany jest we współpracy z Sądami Rejonowymi, Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej...

Czytaj dalej...

 

NIE LUBIĘ PONIEDZIAŁKU

PER SALDO - prezentacja

WYCHODZENIE WCIĄGA 2 – INFORMACJE

© 2012 Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" - Wszystkie Prawa Zastrzeżone | Projekt i Realizacja: Paweł Szwak