Dom Socjalny dla Mężczyzn

„Prowadzenie schronienia na terenie Wrocławia – W drodze powrotnej 5…” – zadanie współfinansowane ze środków Gminy Wrocław

Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”, z siedzibą przy ul. Obornickiej 58A we Wrocławiu, prowadzi Dom Socjalny dla Mężczyzn. Zakres realizowanego w Domu Socjalnym dla Mężczyzn wsparcia stanowi zapewnienie schronienia dorosłym mężczyznom z terenu Wrocławia, w szczególności opuszczającym jednostki penitencjarne (zakłady karne i areszty śledcze), zakłady poprawcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze i/lub resocjalizacyjne, którzy ze względu na trudną sytuację życiową (bezdomność) potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, a w momencie przyjęcia do Domu Socjalnego pozbawione są miejsca zamieszkania i nie posiadają wystarczających środków i/lub możliwości, by zabezpieczyć własne potrzeby życiowe, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez placówki opieki całodobowej.

Stowarzyszenie (od 1996 r.) ściśle współpracuje z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym i w przedmiotowym zakresie czynnie uczestniczy w przygotowaniu osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze na terenie województwa dolnośląskiego do ich społecznej readaptacji w formie indywidualnych oraz grupowych spotkań z osadzonymi, w których dotychczas łącznie udział wzięło ponad 1200 osadzonych oraz ponad 100 funkcjonariuszy Służby Więziennej (dane własne) oraz udzielaniu niezbędnej pomocy w zapewnieniu zakwaterowania, pomocy materialnej oraz pomocy w podjęciu zatrudnienia i usamodzielnieniu (Porozumienie z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu w sprawie przygotowania osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze do ich społecznej readaptacji, aktualizacja według st. na dzień 14.11.2016 r.). Działalność Stowarzyszenia stanowi specjalistyczną usługę w systemie wsparcia osób bezdomnych na terenie Gminy Wrocław (dane własne), jako że ukierunkowana jest w szczególności na wyrównywanie ciśnień pomiędzy rzeczywistością penitencjarną a rzeczywistością społeczną zastaną po opuszczeniu zakładu karnego metodą dekompresji społecznej – Dom Socjalny pełni metaforę komory dekompresyjnej, umożliwiającej wyjście z wykluczenia społecznego w sposób płynny i trwały. Przedmiot zaplanowanego do realizacji zadania wpisuje się w szczególności w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Wrocławia na lata 2017-2030 (CST 4.3 Intensyfikacja działań podejmowanych w ramach pomocy społecznej, COP 4.3.C Zapobieganie utrwaleniu się bezdomności i zwiększenie skali wychodzenia z bezdomności).

 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Wrocław

www.wroclaw.pl

 

© 2012 Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" - Wszystkie Prawa Zastrzeżone | Projekt i Realizacja: Paweł Szwak