Program prac społecznie użytecznych „PER SALDO”

Program prac społecznie użytecznych „PER SALDO” – Stowarzyszenie rozpoczęło go wychodząc z założenia, że nawet niedługi pobyt w jednostce penitencjarnej wpływa negatywnie na osobowość i zachowanie jednostki. Celem Programu jest zapewnienie osobom skazanym na karę ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną orzekaną w zamian nieściągalnej grzywny możliwości wykonania zasądzonej kary. Program realizowany jest we współpracy z Sądami Rejonowymi, Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych oraz z placówkami, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna.

Stowarzyszenie, od 2007 r. organizuje i nadzoruje wykonywanie kary ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej,kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w ramach nieściągalnej grzywny. W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 października 2013 r. w Programie udział wzięło 1586 osób skazanych/ukaranych.


Cel Programu:

1.zapewnienie osobom skazanym/ukaranym na karę ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne (zwanej dalej k.o.w.) oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny (zwanej dalej p.s.u.) możliwości wykonania zasądzonej kary.

2. Udzielanie wsparcia merytorycznego i rzeczowego osobom skazanym/ukaranym na k.o.w. i p.s.u., zagrożonym lub wykluczonym społecznie, na podstawie diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz adekwatne do niej działania wspierające.

3. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób skazanych/ ukaranych, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie odpowiednich działań prowadzących do wyjścia z wykluczenia.

4. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami poprzez informowanie osób skazanych/ukaranych, u których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, o możliwości terapii uzależnień w placówkach specjalistycznych.

5. Kształtowanie u osób wykonujących k.o.w. oraz p.s.u. społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego poprzez oddziaływanie.

Zadaniem Stowarzyszenia w ramach realizacji Programu jest:

1. Sprawowanie nadzoru organizacyjnego i merytorycznego nad wykonywaniem przez osoby skazane/ukarane kary ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzekanej w zamian nieściągalnej grzywny

2. Pozyskiwanie placówek, instytucji i organizacji znajdujących się w zasobach Gminy Wrocław, na rzecz których wykonywana ma być nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna oraz koordynowanie współpracy i komunikacji między instytucjami zaangażowanymi w proces orzekania oraz wykonywania k.o.w. i p.s.u.

3. Opracowywanie zasad współpracy z podmiotami zgłaszającymi do Stowarzyszenia zapotrzebowanie na prace na cele społeczne oraz bezpośrednia kontrola przebiegu wykonywania k.o.w. i p.s.u. w podmiotach działających na terenie gminy Wrocław.

4. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób skazanych/ukaranych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5. Informowanie osób skazanych/ukaranych, u których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, o możliwości leczenia w placówkach specjalistycznych.

6. Wskazywanie „dobrych praktyk organizatorskich” jako promocji działań podejmowanych w kierunku aktywizowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających znaczenie w procesie resocjalizacji.

Działania podejmowane w ramach wykonywania prac na cele społeczne w Programie:

1. Sądowy kurator zawodowy, zgodnie z przepisem art. 57§1 kkw, kieruje osobę skazaną/ukaraną do Stowarzyszenia w celu wykonania kary ograniczenia wolności bądź też pracy społecznie użytecznej.

2. Podstawą przyjęcia osoby skazanej/ukaranej do Programu jest decyzja kuratora zawodowego oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby skierowanej do Stowarzyszenia.

3. Dokonanie formalności umożliwiających rozpoczęcie wykonywania k.o.w. i p.s.u.:

a) uzupełnienie kwestionariusza osobowego, skompletowanie niezbędnej dokumentacji osobowej,

b) przeprowadzenie wywiadu swobodnego,

c) zapoznanie z regulaminem wykonywania k.o.w. i p.s.u. oraz obowiązującymi przepisami i zasadami BHP i przepisami p/poż.,

d) pouczenie o obowiązku sumiennej pracy oraz konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu pracy porządku i dyscypliny,

e) przydzielenie miejsca i rodzaju pracy, ustalenie termin rozpoczęcia pracy (w porozumieniu z placówką, w której ma być wykonana praca na cele społeczne) przy uwzględnieniu wieku skazanego, stanu jego zdrowia, sytuacji rodzinnej, statusu zawodowego na rynku pracy oraz posiadanych kwalifikacji i dodatkowych umiejętności,

f) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, odzieży roboczej i ochronnej przewidywanej do stosowania na danym stanowisku pracy.

 

© 2012 Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" - Wszystkie Prawa Zastrzeżone | Projekt i Realizacja: Paweł Szwak