Zaaprobowani

„Zaaprobowani – aktywizacja zawodowa i społeczna
jako wzmocnienie działań probacyjnych”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII, Działanie 7.2, Podziałanie 7.2.1

Cel projektu:

- aktywizacja zawodowa i społeczna w procesie probacji 100 bezrobotnych osób z Gminy Wrocław, zarówno mężczyzn jak i kobiet, skazanych na karę ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczną.

Okres realizacji Projektu:         01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

Charakterystyka uczestników Projektu:

- osoby bezrobotne (mężczyźni i kobiety) skazane na karę ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne, kierowane do Stowarzyszenia przez właściwe Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych dla Wrocławia – Śródmieścia i Wrocławia – Fabrycznej, w celu wykonania prac na cele społecznie,  w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujący we Wrocławiu.

Działania podejmowane w trakcie realizacji Projektu:

1. Działania wstępne:

Etap 1. Diagnoza potrzeb i rodzaju zmian.

Etap 2. Opracowanie Indywidualnej Strategii Działania.

Etap 3. Ciągły monitoring przebiegu Indywidualnej Strategii Działania.

2. Właściwe działania wspierające:

- poradnictwo zawodowe z konsultantem zawodowym,

- poradnictwo psychologiczne z psychologiem,

- poradnictwo prawne z prawnikiem,

- pobudzanie aktywności skazanego.

3. Intensywny Kurs Kompetencji Zawodowych:

- celem Kursu było podniesienie indywidualnych kompetencji zawodowych, zwiększenie otwartości na nowe wyzwania związane z poszukiwaniem pracy.

Projekt w liczbach:

- zrekrutowano 101 osób, które wyraziły chęć udziału w Projekcie (21 osób i 80 mężczyzn);

- 140 udzielonych porad zawodowych, z których skorzystało 98% uczestników Projektu jedno lub wielokrotnie;

- 103 udzielone porady psychologiczne, z których skorzystała ponad połowa uczestników Projektu;

- 80 udzielonych porad prawnych , z których skorzystało 38% uczestników Projektu;

- 5 edycji Intensywnego Kursu Kompetencji Zawodowych, w którym udział wzięło 50 uczestników Projektu.

© 2012 Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" - Wszystkie Prawa Zastrzeżone | Projekt i Realizacja: Paweł Szwak