Program prac społecznie użytecznych „PER SALDO”

Stowarzyszenie, z uwagi na wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami opuszczającymi zakłady karne i areszty śledcze w ramach działalności Stowarzyszenia, w roku 2007, jako pierwsza organizacja pozarządowa z terenu Gminy Wrocław, podjęła się organizacji i nadzorowania wykonywania kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzekanej w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.

Przed przystąpieniem Stowarzyszenia do wykonywania zadania, praca na cele społeczne na terenie miasta Wrocławia orzekana była jednostkowo. Jej organizacja i nadzór nad osobami skazanymi i/lub ukaranymi nakładały dodatkowe obowiązki na pracowników podmiotów, do których kierowane były osoby j/w, których zakres obejmował w szczególności kontakt z sądowymi kuratorami zawodowymi, sądami rejonowymi, organizowanie miejsca pracy, oddelegowanie pracownika podmiotu do nadzoru osób skazanych i/lub ukaranych oraz kontrolę nad prawidłowym przebiegiem wykonywania prac. Obligatoryjność realizacji przedmiotowych obowiązków zniechęcała do organizowania prac na większą skalę.

Skutkiem powyższego była niska efektywność wykonywania kary ograniczenia oraz pracy społecznie użytecznej na terenie Wrocławia, brak wsparcia w/w podmiotów w zakresie realizacji bieżących prac naprawczych wynikających ze specyfiki ich funkcjonowania. Stowarzyszenie, wobec tak zdefiniowanego problemu, stało się bezpośrednim ogniwem łączącym struktury sądowe, tj. Sądy, Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych oraz podmioty, znajdujące się w zasobach Gminy, w których bezpośrednio wykonywana jest praca na cele społeczne.


Cele Programu:

1. Zapewnienie możliwości wykonania kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzekanej w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna, osobom skazanym/ukaranym na karę ograniczenia wolności oraz pracę społecznie użyteczną na ternie Wrocławia.

2. Zwiększenie poziomu usprawnienia wykonywania kary ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzekanej w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.

3. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej przez osoby skazane/ukarane na karę ograniczenia wolności oraz pracę społecznie użyteczną.

4. Zapewnienie możliwości wykonania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w podmiotach znajdujących się w zasobach gminy Wrocław, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb poszczególnych podmiotów.

5. Odciążenie Gminy Wrocław z obowiązku organizowania oraz nadzorowania wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej.

6. Zapewnienie wsparcia merytorycznego i rzeczowego osób skazanych/ukaranych na karę ograniczenia wolności oraz pracę społecznie użyteczną zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub wykluczonych społecznie.

7. Zwiększenie poziomu wiedzy osób skazanych/ukaranych na karę ograniczenia wolności oraz pracę społecznie użyteczną uzależnionych i/lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych o możliwości podjęcia terapii uzależnień oraz skutkach wynikających z uzależnienia.


Działania podejmowane w ramach wykonywania prac na cele społeczne w Programie:

1. Sprawowanie nadzoru organizacyjnego i merytorycznego nad wykonywaniem przez osoby skazane i/lub ukarane kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej.

2. Współpraca międzyinstytucjonalna pomiędzy Stowarzyszeniem, instytucjami wymiaru sprawiedliwości, podmiotami, w których bezpośrednio wykonywana będzie kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna, placówkami specjalistycznymi z zakresu terapii uzależnień od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

3. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób skazanych i/lub ukaranych na karę ograniczenia wolności oraz pracę społecznie użyteczną zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub wykluczonych społecznie.

4. Upowszechnianie dobrych praktyk organizatorskich promujących działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób skazanych/ukaranych na karę ograniczenia wolności oraz pracę społecznie użyteczną zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub wykluczonych społecznie.

Podsumowanie realizacji Programu w latach 2007 – 2020

1. Ilość skierowanych do Stowarzyszenia orzeczeń – 6 390

2. Ilość skierowanych do Stowarzyszenia orzeczeń z podziałem na płeć osób kierowanych: mężczyźni – 5 387; kobiety – 1 003

3. Ilość orzeczonych godzin – 816 794

4. Ilość wykonanych godzin – 290 126

5. Środki wypracowane w ramach prac na cele społeczne dla Gminy Wrocław (ilość wykonanych godzin x stawka za godzinę w poszczególnych latach) – 3 340 197,00 zł

6. Oszczędność dla budżetu państwa z tytułu zastosowanych kar nieizolacyjnych (ilość orzeczeń x koszt utrzymania jednego osadzonego
w jednostce penitencjarnej) – 16 748 532,00 zł

7. Ilość osób objęta wsparciem rzeczowym i/lub merytorycznym – 2 524

 

Zadanie finansowane ze środków Gminy Wrocław

www.wroclaw.pl

 

© 2012 Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" - Wszystkie Prawa Zastrzeżone | Projekt i Realizacja: Paweł Szwak