Wychodzenie wciąga

„Wychodzenie wciąga – program pozytywnych zmian
dla osób opuszczających placówki penitencjarne”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII, Działanie 7.2, Podziałanie 7.2.1

Cel projektu:

aktywizacja społeczna i zawodowa metodą dekompresji społecznej 80 bezdomnych osób opuszczających placówki penitencjarne w województwie dolnośląskim w okresie od 01.09.2009 r. do 31.12.2010 r.

Projekt miał za zadanie:

  1. zwiększenie poziomu samoświadomości uczestników Projektu,
  2. zwiększenie poziomu motywacji, wiary we własne siły,
  3. zwiększenie indywidualnych kompetencji społecznych umożliwiających prawidłowe oraz samodzielne funkcjonowanie na rynku pracy i w życiu publicznym,
  4. zwiększenie świadomości prawnej i obywatelskiej,
  5. zmianę postawy z roszczeniowej i biernej na aktywną poprzez zmianę roli społecznej z biorcy na dawcę,
  6. integrację społeczną i zawodową,
  7. przeciwdziałanie stereotypom, które pośrednio mają wpływ na to, czy osoba karana wróci do społeczeństwa.

Charakterystyka uczestników Projektu:

Rekrutacja uczestników Projektu – dwutorowa:

  1. bezpośrednia – podczas spotkań informacyjnych z osadzonymi w jednostkach penitencjarnych,
  2. pośrednia – poprzez: stronę internetową, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, za pomocą materiałów promujących program dekompresji społecznej, za pomocą spotkań z funkcjonariuszami służby więziennej.

Najważniejszym elementem rekrutacji była utrzymywana przez cały czas trwania Projektu korespondencja z osadzonymi, którzy dobrowolnie deklarowali chęć zamieszkanie w Domu oraz udziału w Projekcie.

Działania podejmowane w trakcie realizacji Projektu

1. Aktywizacja społeczna i zawodowa przez program pozytywnych zmian

Etap 1. Diagnozowanie potrzeb i rodzaju zmian

Etap 2. Budowanie struktury zmian

Etap 3. Wdrażanie zmian

2. Panele szkoleniowe wzmacniające aktywizację, które obejmowały zajęcia z zakresu:

 

 

 

 

© 2012 Stowarzyszenie Pomocy "Ludzie Ludziom" - Wszystkie Prawa Zastrzeżone | Projekt i Realizacja: Paweł Szwak